Utbildning i att leda SIP/SIG möten

Nätverkskompaniet har 25 år erfarenhet av nätverksmöten. Vi erbjuder nu en 3 dagars utbildning med fokus på hur man skapar goda möten som understödjer samordning och samarbete.

Lokal: Stora gatan 44 Västerås

Anmälan och information 021-800 400 Barbro Tenerz
barbro@natverkskompaniet.se

Samordnad Individuell Plan Sedan 1 januari 2010 finns i socialtjänstlagen 7§ SoL och i Hälso- och sjukvårdslagen 3f HSL en bestämmelse om att kommun och landsting ska upprätta samordnad individuella plan.

De som i sin yrkesutövning inom socialtjänsten och hälso-och sjukvård upptäcker behov av samordning av insatser kan initiera att upprätta en individuell plan och bjuda in till ett samordnade möte. Till det samordnande mötet – nätverksmötet, bjuds de aktörer in som finns runt den aktuella personen, både från det privata och professionella nätverket. Allt sker med den enskildes godkännande.

Syftet med samverkansmötet är följande

 • Att förhindra att individen faller mellan stolarna
 • Att minska antalet möten för den berörde
 • Att överföra kunskap mellan de olika aktörerna
 • Att samordna de insatser som finns och säkerställa att individen får den insats som de har behov av

SIG – utbildning 3 dagar 19-20 februari samt den 16 mars

Arbetsmetoden sociala insatsgrupper utgår från samverkan på individnivå med regelbundna möten där alla berörda myndigheters representanter och individen deltar, under socialtjänstens ledning. Allt arbete kring den unge ska dokumenteras i en individuell åtgärdsplan. I den individuella åtgärdsplanen framgår hur samtliga berörda myndigheter och aktörer ska bidra med sin verksamhet utifrån den unges behov. Socialtjänsten ansvarar för att det löpande sker uppföljning av att alla aktörer genomför de åtgärder de har åtagit sig att göra.

Utbildningens syfte

Att utveckla kompetensen kring att förbereda och leda strukturerade SIG – möten

kring ungdomar i behov av stöd från sociala insatsgruppen

Innehåll

 • Samverkan & multiprofessionella sammanhang
 • Teoretiska utgångspunkter för praktik & metod
 • Forskningsstöd – samverkan, socialt stöd och relationers betydelse
 • SIG – möten som en del av en större helhet
 • Förberedelser inför SIG – mötet
 • Mötesprocessen, ett mer strukturerar upplägg
 • God möteskultur – ledarskap
 • Samtalsmetoder
 • Deltagarnas egna erfarenheter- utmaningar i SIG -möten
 • Etiska dilemman

 

Utbildningen varvas med föreläsningar och praktiska övningar samt hemuppgifter mellan dag 2 och 3

Pris:  4 500kr exkl. moms

Lokal : Stora Gatan 44 A Västerås

För med info kontakta  Barbro Tenerz                                                                                    Socionom/leg.psykoterapeut
barbro@natverkskompaniet.se

Nätverkskompaniet Mälardalen  www.natverkskompaniet.se

Tfn: 021-80 04 00 / 070-456 14 35