Samtalsmottagningen

Samtalsmottagningen erbjuder olika former av samtal eller terapi. Vi vänder oss till enskilda, par och familjer. Utgångspunkten för alla uppdrag är att vi tillsammans med uppdragsgivaren undersöker behov, frågeställningar, mål och framtidsvisioner, vilket lägger grunden för den fortsatta kontakten.

Vi erbjuder allt från enstaka samtal till längre kontakter. Hur ofta man träffas varierar från varje vecka till någon gång i månaden. Ett samtal är mellan 45 och 90 minuter långt. Det finns möjlighet till akuttider och kvällstider.

Samtalsmottagningens terapeuter är legitimerade psykoterapeuter.

Krissamtal – krisbearbetning

Alla kan drabbas av kriser och perioder i livet då det kan vara svårt att komma vidare på egen hand. Det kan då vara till hjälp att samtala med någon opartisk professionell. Krissamtal kan vara hjälpsamt vid livskriser och livsomställningar exempelvis vid separationer, sjukdom, dödsfall, olyckor, inbrott, hot eller våld. Andra exempel är konflikter inom arbetslivet, omorganisationer eller uppsägning. Kännetecknande för krissamtal är: En snabb första kontakt och initialt tätare samtal, lyssnande och stödjande samt information om krisreaktioner.

Stödsamtal

Ibland har vi behov av stöd från någon utomstående för att hantera och komma vidare i en fråga eller kring ett problem. Stödsamtal sker kring ett specifikt problem där du får hjälp att stärka dina resurser och hitta vägar framåt.

Systemiska samtal -systemisk terapi

Det grundläggande i ett systemiskt förhållningssätt är att se människan, deras liv och bekymmer i ett större sammanhang. Det systemiska förhållningsättet innebär att möta och lyssna på människor som beskriver sina liv och svårigheter inom ramen för deras relationer. I systemisk terapi ligger fokus på relationer och det sociala sammanhanget.

Familjesamtal – och Familjeterapi

Varje familj är unik utifrån sin sammansättning där alla familjer genomgår kriser och olika utvecklingsfaser. Ibland kan det handla om omställningar och förändringar som leder till konflikter och slitningar med allt för stor påverkan på vardagen, exempelvis att få syskon, nya familjebildningar och tonårstiden.  Familjeterapi är ett samlingsnamn för olika terapiformer där man arbetar med hela eller delar av familjen för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser.

Parterapi – relationsterapi

Alla relationer går igenom faser med problem och svårigheter och ibland är dessa svåra att lösa på egen hand. Det kan handla om att man behöver förändra sin kommunikation, konflikthantering , otrohet, svartsjuka, oenighet eller att hitta mer praktiska lösningar i vardagen.  Parterapi är en form av terapi som fokuserar på att minska konflikter och förbättra kommunikation – och samspel inom ett förhållande.

Föräldrasamtal – Föräldrahandledning

Föräldraskapet är en stor och viktig uppgift som kräver flexibilitet, tålamod och gränser. Vårt föräldraskap utvecklas och ser olika ut beroende på barnens ålder och behov. Ibland kan föräldraskapet kännas övermäktig att hantera och det kan vara hjälpsamt att träffa någon utomstående. Föräldrahandledning innebär att föräldrar får stöd och råd i sitt sätt att agera som förälder. Målet med handledningen är att föräldrarna ska bli starka och trygga i sin föräldraroll.

Vid frågor är ni välkomna att hör av Er vidare.