Kvalitetsarbete

Några centrala tankar kring kvalitetsarbete

Nätverkskompaniets kvalitetsarbete syftar till att säkerställa ett gott mottagande med hög kvalitet för de tjänster vi erbjuder till enskilda och verksamheter. Kvalitetsarbetet innefattar även att Nätverkskompaniet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter.

Vårt kvalitetsarbete innefattar:

  • Kvalitetsledningssystem baserat på standarden i SOSFS 2011:9.
  • Processer och rutiner med processbeskrivningar för samtliga tjänster.
  • Rutiner för egenkontroll och kvalitetsuppföljning dokumentation, standardiserade bedömningsmetoder och utvärderingar i genomförande av olika slags uppdrag.
  • Klagomål och synpunkter – rutiner för hantering av avvikelser och reklamationer
  • Riskanalyser och rapporteringsskyldighet där Nätverkskompaniet följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (SOSFS 2011:5).
  • Rutiner för revision av kvalitetssäkringssystemet i samband med verksamhetsberättelse och planering av nästa verksamhetsår.
  • Miljöledningssystem där Nätverkskompaniet arbetar utifrån tydliga miljömål år 2016-2020 för att minska miljöpåverkan från verksamheten.
  • Systematiskt förbättringsarbete, kvalitet utvecklas ständigt där Nätverkskompaniet strävar efter att vara en lärande verksamhet.